womennet 192x160

Home

Կանայք բիզնեսի աշխարհում. ինչպես սկսել բիզնես:Դասընթաց դասընթացվարների համար

06.07.2013

images 1Բիզնես դաշտը միտում ունի տեսանելի լինելու որպես տղամարդկային ոլորտ, այլ ոչ կանացի, հատկապես այնպիսի հասարակության մեջ, ինչպիսին մեր՝ հայկականն է, որտեղ կնոջ դերը հաճախ դիտարկվում է միայն ընտանիքում: Այս երևույթը հաճախ դժվարություններ է առաջացնում կանանց համար անգամ մտածելու բիզնես սկսելու ուղղությամբ: Տնտեսական ծանր պայմաններից դրդված կանանցից բավականին ուժ է պահանջվում սկսելու սեփկան գործը և դառնալու անկախ սեփականատեր:

Դասընթացավարների համար նախատեսված այս դասընթացը, նրանց համար է, ովքեր ուզում են փոփխություններ առաջ բերել բիզնեսի աշխարհում՝ կանանց համար: Ցանկացածն, ով հետաքրորություն ունի բիզնեսի նկատմամբ և ցանկություն՝ ոգեկոչելու այլ կանանց բիզնեսի միջոցով, կարող է դիմել:

Read more...

SAVE THE DATE FOR A VERY SPECIAL EVENING Saturday, September 7, 2013

06.06.2013

We know that we cannot do everything, but we also know that we can certainly do something to make a real and lasting progress in the lives of Armenian women.

I believe that excellence is not an ability, but rather an attitude. Every member of our executive committee is proud of our successes, and I think that feeling of pride is the attitude that pushes us to pursue excellence in whatever task we undertake as a team. The pride that I am referring to is the kind that we share when we achieve the goals that we set, and "when we plant the tree, we do not expect to sit under its shade".

Read more...

“Hate Culture: One Year Later”

10.05.2013

IMG 3460May 8th, 2013 – Ani Plaza Hotel, Yerevan

Exactly one year ago, on May 8th, 2012, three young men bombed DIY pub in Yerevan, which was followed by scores of state officials justifying the hateful crime. In connection with this, on May 8, 2013 at 12:00 pm, Ani Plaza Hotel hosted "Hate Culture in Armenia: One Year Later", a round-table discussion organized by concerned citizens with the support of Human Rights House - Yerevan.

The discussion began with activist Lala Aslikyan presenting a chronology of events that took place before and after the bombing. "DIY pub opened its doors in April of 2011 and was subject to frequent threats and attacks by groups of young fascists just a few months after its opening. Attackers would constantly destroy property, break bottles and glass, and spit on the premises," said Lala. "At 5:00am on May 8th, 2012 five young men bombed the pub. A few days later, extremists graffitied the walls of the pub with images and symbols of fascism. Although the suspects were arrested, one suspect was bailed out shortly after and police released the other after he promised not to leave the country."

Read more...