womennet 192x160

Home

Women in Business. How to start business. Training for trainers

06.07.2013

images 1Business tends to be seen as a field for men and not women. Especially in a society such as we have in Armenia, a woman's place is often seen as in the home. This makes it difficult for women to even entertain the thought of starting a business. Yet it is precisely in such difficult economic times that women should feel so empowered to start their own businesses and to thrive as independent business owners.

This training for trainers is geared toward women who want to make a difference in the field of business for other women. Anyone with an interest in business and the desire to empower women through business is encouraged to apply. This four day training will present basic knowledge in business theories and their application. It will also provide necessary tools for participants to think critically and creatively about business.

Read more...

Կանայք բիզնեսի աշխարհում. ինչպես սկսել բիզնես:Դասընթաց դասընթացվարների համար

06.07.2013

images 1Բիզնես դաշտը միտում ունի տեսանելի լինելու որպես տղամարդկային ոլորտ, այլ ոչ կանացի, հատկապես այնպիսի հասարակության մեջ, ինչպիսին մեր՝ հայկականն է, որտեղ կնոջ դերը հաճախ դիտարկվում է միայն ընտանիքում: Այս երևույթը հաճախ դժվարություններ է առաջացնում կանանց համար անգամ մտածելու բիզնես սկսելու ուղղությամբ: Տնտեսական ծանր պայմաններից դրդված կանանցից բավականին ուժ է պահանջվում սկսելու սեփկան գործը և դառնալու անկախ սեփականատեր:

Դասընթացավարների համար նախատեսված այս դասընթացը, նրանց համար է, ովքեր ուզում են փոփխություններ առաջ բերել բիզնեսի աշխարհում՝ կանանց համար: Ցանկացածն, ով հետաքրորություն ունի բիզնեսի նկատմամբ և ցանկություն՝ ոգեկոչելու այլ կանանց բիզնեսի միջոցով, կարող է դիմել:

Read more...

SAVE THE DATE FOR A VERY SPECIAL EVENING Saturday, September 7, 2013

06.06.2013

We know that we cannot do everything, but we also know that we can certainly do something to make a real and lasting progress in the lives of Armenian women.

I believe that excellence is not an ability, but rather an attitude. Every member of our executive committee is proud of our successes, and I think that feeling of pride is the attitude that pushes us to pursue excellence in whatever task we undertake as a team. The pride that I am referring to is the kind that we share when we achieve the goals that we set, and "when we plant the tree, we do not expect to sit under its shade".

Read more...