womennet 192x160

Home

«Կանայք որպես փոփոխության նախաձեռնողներ» դասընթաց Գյումրիում

04.03.2014

woman-leaderՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եղիր այն փոփոխությունը, որը ցանկանում ես տեսնել աշխարհում:

Մահաթմա Գանդի

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ն հրավիրում է բոլոր այն կանանց և աղջիկների ուշադրությունը, ովքեր ցանկանում են իրենց համայնքներում դրական փոփոխությունների նախաձեռնող լինել: «Կանայք որպես փոփոխության նախաձեռնողներ» դասընթացը նպատակ ունի կանանց և աղջիկներին առաջնորդության սկբունքներին, առաջնորդ դառնալուն նպաստող և խոչընդոտող հանգամանքներին և դրանց հետ աշխատելու հիմունքներին ծանոթացնելու միջոցով խթանել կանանց քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցությունը:

Դասընթացի ակտիվ մասնակիցները կստանան մասնակցության վկայագրեր, իսկ առավել մոտիվացվածները հետագայում հնարավորություն կունենան իրենց հմտությունները և գաղափարները զարգացնել կազմակերպության հետ համատեղ:

Read more...

On September 15 Stepanakert spoke about Human Rights

26.02.2014

1922708 602507323158185 810463310 nDuring recent decades various nations struggled a lot to obtain liberty and create safe environment for us and growing generations. This path was not of the easiest. There were too many losses... But today we will speak about accomplishments concerning Human Rights.

Many international documents should be highlighted in this regard. Today we will stop in on Universal Declaration of Human Rights, which comes out as a cornerstone international document. After the adoption of UDHR it was used as a platform to design many other documents on Human Rights. Even though this document does not have legally binding character, first time in our history it gave general understanding about Human Rights.

 

Read more...

"My Body, My Right" workshop on reproductive health and rights.

17.02.2014

campaigns production 140213 SRR en 960 480Women's Resource Center invites young women and girls aged 18-30 to take part in our course themed "My Body, My Right" which is about women's sexual and reproductive health.

The course consists of ten meetings, the total duration of two months; we will meet once or twice a week. The aim of the course is raise awareness on women's sexual and reproductive health issues. Within the framework of the meetings the following topics will be conducted:

The human body

• Menstrual cycle

• Vagina functionality and hygiene

Read more...